รายชื่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2563
รายชื่อเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2563
หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางนฤมล  ขันตีกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
งานควบคุมกำกับมาตรฐานของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด (One Stop Service Center)  
(Pre-marketing) นางจันทนา  วิสุทธิกุล  เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้างาน Pre-marketing
นายประวิทย์  สุวรรณ เภสัชกรชำนาญการ งานอนุญาตอาหาร
นางวรรณพร  ทิพปภาดิลก เภสัชกรชำนาญการ งานอนุญาตร้านยา
นางนันทนา วงศ์พรหม เภสัชกรชำนาญงาน งานอนุญาตเครื่องสำอาง
นายพิสณฑ์ ศรีบัณฑิต เภสัชกรชำนาญการ งานอนุญาตผลิตภัณฑ์กัญชง
งานควบคุมกำกับมาตรฐานของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด  
(Post-marketing)
น.ส.ธนลักษณ์ เทพเทพา เภสัชกรชำนาญการ งานตรวจGMP,งานpost
นางอุบล  ธาราวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานตรวจ Primary GMP
นางไพลิน  ชัยมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานตรวจ Primary GMP
นายกิตติกานต์ มงคลศิริ เภสัชกรชำนาญการ งานตรวจร้านขายยา,เครื่องสำอาง
นายนพพล สมปัน นักวิชาการสาธารณสุข งานตรวจGMP
นางสาวนัทธินี  วัฒนวราสันติ์ เภสัชกรชำนาญการ  งานเฝ้าระวังสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นายประกาศิต  มหาวงศ์ เภสัชกรชำนาญการ งานบริหารเวชภัณฑ์,งานpost
นางสาวดาวทิพย์  จิรนิวาตานนท์ เภสัชกรชำนาญการ งานตรวจGMP,Mobile Unit
นางสาวแคทรียา  ทองสอดแสง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน งานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
งานมาตรฐานสถานพยาบาล
นางสลิลลา มูลแก้ว เภสัชกรชำนาญการ งานสถานพยาบาล
นายณัฐกิตติ์  แดงติ๊บ เภสัชกรชำนาญการ
นางรำไพพรรณ ไชยานะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
น.ส.จุฬาลักษณ์  ทรัพย์ทวีสิน เภสัชกรปฎิบัติการ
งานพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
นางสาวนัทธินี  วัฒนวราสันติ์ เภสัชกรชำนาญการ งานพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน
นางนลินาถ จ่าภา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานรับเรื่องร้องเรียน อย.
นายณัฐกิตติ์  แดงติ๊บ เภสัชกรชำนาญการ งานรับเรื่องร้องเรียน สบส.
นายพิสณฑ์  ศรีบัณฑิต  เภสัชกรชำนาญการ งานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และประชาชน
นายวีรรัตน์ อภิวัฒนเสวี เภสัชกรชำนาญการ งานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และประชาชน
และ ทีมงานpost
งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ ,RDU
 นายพิสณฑ์  ศรีบัณฑิต  เภสัชกรชำนาญการ RDU
นายประกาศิต  มหาวงศ์ เภสัชกรชำนาญการ บริหารเวชภัณฑ์
นายพิรุณ  อินตา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
นายพลแก้ว  วัชระชัยสุรพล เภสัชกรชำนาญการ งานพัฒนากลยุทธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข,งานวิจัย
นางสาวอัญชญา  ดุจจานุทัศน์ เภสัชกรชำนาญการ งานพัฒนากลยุทธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข,งายวิจัย
นางสาวนัทธินี  วัฒนวราสันติ์ เภสัชกรชำนาญการ งานวิจัย,ประชาสัมพันธ์
นายวีรรัตน์ อภิวัฒนเสวี เภสัชกรชำนาญการ  งานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ,อย.น้อย
นายกิตติกานต์ มงคลศิริ เภสัชกรชำนาญการ งานฝึกนักศึกษา,วิชาการความรู้
นายประกาศิต  มหาวงศ์  เภสัชกรชำนาญการ งานวิจัย
 นางสลิลลา มูลแก้ว  เภสัชกรชำนาญการ  งานวิจัย
งานธุรกิจบริการสุขภาพ
นายพลแก้ว  วัชระชัยสุรพล เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวอัญชญา  ดุจจานุทัศน์ เภสัชกรชำนาญการ
นางแพรวพรรณ ดีพลภักดิ์ จพง.เภสัชกรรมชำนาญงาน
งานด่านอาหารและยา
นางสาวทิพากร  วังคะวงษ์ เภสัชกรชำนาญการ
นายโสพันธ์ บวรสิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างโครงการ 13 คน
นางพัชรา  อินธิยะ ลูกจ้างประจำ ยาตำราหลวง
นางศิริรุ่ง  ซาวปัน ลูกจ้างประจำ ยาตำราหลวง

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา