กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 1. งานแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณของงานคุ้มครองผู้บริโภค
     –  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ งานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด
     –  การจัดทำคำของบประมาณในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สาธารณสุข ในระดับ

        จังหวัด

 1. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
     –  การจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนการเก็บตัวอย่างฯ ประจำปี
     –  จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานฯ ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ
       –  การดำเนินกิจกรรมตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและงานโครงการพิเศษ

 2. งานพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม พรบ./พรก. ต่างๆ ทั้งหมด 10 ฉบับ
     –  การควบคุม กำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการต่างๆ
     –  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมาย
       –  งานส่งเสริม แนะนำ สถานประกอบการในการพัฒนากรรมวิธีการผลิต

 3. งานตรวจสอบเฝ้าระวัง
     –  ตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นประจำทุกปี
     –  เฝ้าระวังและสุ่มเก็บ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเก็บตัวอย่างประจำปีเพื่อตรวจสอบคุณภาพ  
  มาตรฐานความปลอดภัยในการบริโภค

             –  ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่วางจำหน่ายในท้องตลาด
             –  ตรวจสอบการโฆษณาทางสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์  วิทยุ ฯลฯ
             –  ตรวจสอบและควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
             –  ตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชน
             –  ตรวจสอบรถเร่  คนขายยาเร่  สิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ 

 1. งานทะเบียนใบอนุญาต
       –  ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการก่อนยื่นเรื่องขออนุญาต
       –  รับเอกสารคำขอ  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเบื้องต้น
       –  พิจารณาความถูกต้องทางวิชาการและข้อกฎหมายของเอกสารที่ยื่นมา
       –  เสนอผู้บังคับบัญชา  ขออนุมัติออกตรวจสถานที่
       –  ออกตรวจสถานที่ประกอบการขออนุญาต
       –  จัดทำบันทึกและใบอนุญาตเพื่อเสนออนุญาต
       –  ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกและเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต
       –  ตรวจสอบความถูกต้องในใบอนุญาตที่ลงนาม
       –  จัดทำหนังสือถึงผู้ขออนุญาตให้มารับใบอนุญาต
       –  จ่ายใบอนุญาตและให้ผู้ขออนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและลงทะเบียนคุม
       –  งานต่ออายุใบอนุญาต
       –  งานออกใบแทนใบอนุญาตกรณีผู้ขออนุญาตทำสูญหายหรือถูกทำลายจนสูญเสียสาระสำคัญใน
  ใบอนุญาต

               –  งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต
               –  งานยกเลิกใบอนุญาต
              –  งานจัดทำทะเบียนสถิติข้อมูลและประเมินผล 

 1. งานประสานรัฐและท้องถิ่น
     –  งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
     –  งานถ่ายโอนมอบอำนาจภารกิจงาน คบส.สู่ท้องถิ่น 

 2. งานกิจกรรมพิเศษ
     –  งานสนับสนุนการดำเนินงานตามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “อย.น้อย”
     –  งานสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล “โครงการอาหารปลอดภัย” 

 3. งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
     –   งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวิชาการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     –   งานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ

              –   งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโครงการต่างๆของกลุ่มงานและของกระทรวงสาธารณสุขฃ

             –   งานเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภค ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในระดับต่างๆ

            –   งานพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ กลุ่มชมรมต่างๆ
            –   งานให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ
            –   งานนิเทศหน่วยงานสาธารณสุขในระดับรอง

 1. งานบริหารเวชภัณฑ์
     –    การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ในระดับจังหวัดชุดต่างๆ
     –    การควบคุม กำกับ การบริหารเวชภัณฑ์ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     –    การจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสถานีอนามัย
     –    การจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันในระดับจังหวัด

 2. งานจัดซื้อ
      –    การจัดทำแผนการใช้และการจัดซื้อเวชภัณฑ์
      –    การจัดซื้อเวชภัณฑ์โดยวิธีต่างๆ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      –    การจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข

 3. งานวิชาการ

     –    อาจารย์พิเศษประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในระดับจังหวัดของนิสิต/นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง และประสานงานแหล่งดูงานของนานาชาติ

   –     จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงใหม่

            –     การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คู่มือประชาชน 

3752_5วัตถุอันตราย

3752_6วัตถุออกฤทธิ์

3752_7สถานพยาบาลคลินิก

3752_8สถานพยาบาลโรงพยาบาล

3752_9อาหาร

3752_10คู่มือปชชสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

3752_1เครื่องมือแพทย์

3752_2เครื่องสำอาง

3752_3ยา

3752_4วัตถุเสพติด

ติดต่อศูนย์ one stop service https://www.fdacmi.net/