เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสาธารณสุชจังหวัดเชียงใหม่

http://rxdrugstore.net/drugprice บริหารเวชภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่

http://kbs.fda.moph.go.th/kbs/search/search.php ระบบการค้นหาเลขสารบบอาหาร อย.

http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/cosmetic/CSerch.asp?id=cos&rad_status=0&consumer=0 ระบบการค้นข้อมูลรับแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอาง

http://www.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข

http://www.hss.moph.go.th กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

http://www.fda.moph.go.th  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

http://www.mrd.go.th/mrd สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ(สพรศ)

http://www.ocpd.go.th สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

http://www.oryornoi.com อย.น้อย

http://www.foodsafetymobile.org หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร

http://www.thaihealth.or.th สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

 

 

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา