น้ำผึ้งแท้ น้ำผึ้งปลอม ดูตรงไหน!?!

น้ำผึ้งน้ำผ้ึง2

น้ำผึ้งจัดอยู่ในรายชื่ออาหารที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ยกเว้นที่มีสถานที่ผลิตที่ไม่เข้าลักษณะเป็นโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (นิยามตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 โรงงาน หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานมที่กำหนดในกฎกระทรวง) ซึ่งน้ำผึ้งที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในสถานที่ผลิตไม่เข้าลักษณะเป็นโรงงาน จัดเป็นอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ซึ่งสถานที่ผลิตต้องปฏิบัติตาม Primary GMP ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย

วิธีทดสอบน้ำผึ้งแท้

  1. สังเกตจากลักษณะภายนอก

น้ำผึ้งแท้จะมีลักษณะข้นหนืด มีความโปร่งใสหรือโปร่งแสง ไม่มีตะกอนหรือสิ่งเจือปน ไม่มีไขผึ้ง ไม่มีฟอง ไม่มีกลิ่นบูดเปรี้ยว

  1. การหยดบนกระดาษทิชชู่

หยดน้ำผึ้งลงบนกระดาษทิชชู่เพื่อตรวจสอบการดูดซึม หากเป็นน้ำผึ้งแท้วงของน้ำผึ้งจะไม่ขยาย แต่หากเป็นน้ำผึ้งปลอมวงจะขยายกว้างขึ้น โดยน้ำผึ้งจะซึมลงกระดาษทิชชู่ทันทีที่หยดลงไป

  1. การติดไฟ

นำไม้ขีดไฟมาจุ่มลงในน้ำผึ้ง แล้วเอามาขีดกับข้างกล่องไม้ขีด หากเป็นน้ำผึ้งแท้จะสามารถขีดติดไฟได้ แต่หากเป็นน้ำผึ้งปลอมจะขีดไม่ติด หัวไม้ขีดไฟจะเปื่อยยุ่ย

  1. การผสมน้ำผึ้งกับน้ำชา

ผสมน้ำผึ้งลงไปในน้ำชา (ชาจีน) แล้วคนให้เข้ากัน หากเป็นน้ำผึ้งแท้ น้ำชาจะไม่เปลี่ยนสี แต่หากเป็นน้ำผึ้งปลอม น้ำชาเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำน้ำผ้ึง3

ที่มา : http://www.pr.chula.ac.th/index.php/15-article/76-2014-05-06-04-01-26

วิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

  1. อ่านชื่อผลิตภัณฑ์และประเภทผลิตภัณฑ์
  2. ดูเครื่องหมาย อย.
  3. อ่านวัน เดือน ปีที่ผลิต วันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน
  4. อ่านส่วนประกอบ
  5. อ่านข้อมูลสถานที่ผลิตหรือสถานที่นำเข้า
  6. อ่านปริมาณสุทธิ

ที่มา : http://iodinethailand.fda.moph.go.th/Primary_GMP/Poster/PrimaryGMPConsumer.pdf

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา