ประชุมเชิงปฎิบัติการผู้ประกอบการมีไว้ครอบครองวัตถุอันตราย

การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้ประกอบการมีไว้ครอบครองวัตถุอันตราย วันที่ 23 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงวัตถุอันตรายให้ดำเนินการตามกฏหมาย เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการและรับบริการ

ได้รับเชิญวิทยากรทรงคุณวุฒิในการอบรมครั้งนี้

ภก.มโนรมภ์ สินธพอาชากุล บรรยายหัวข้อ”สถานการณ์และกากำกับดูแลของกลุ่มงานคบ.”

ผศ.ดร.พัช รินทร์ ครุฑเมือง ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “วงจรชีวิตของแมลง กลุ่มสารเคมีที่ใช้กำจัดแมลง”

นพ.บริพัฒน์ จิรนิวาตานนท์ โรงพยาบาลสันทราย บรรยายหัวข้อ”โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและแนวทางการป้องกันโรค”

ภญ.ดาวทิพย์ จิรนิวาตานนท์ บรรยายหัวข้อ ความรู้และการตรวจสอยสถานที่มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข”

P427001838915      P4270045P4270052

38913

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา