ประชุมหารือการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงฯการดำเนินงานโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและร่วมอภิปราย ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ กสทช.,สคบ.,เทศบาล,สสอ.ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรม ฯลฯ ภาคประชาชนและตัวแทนสื่อวิทยุ ร่วมอภิปรายฯ ถึงแม้ว่าในวันนี้ยังมีข้อคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ก็ได้รับขอเสนอที่เป็นจุดเริ่มของการดำเนินงานร่วมกัน ในบทบาทหน้าที่ของราชการที่รับผิดชอบด้านกฎหมายก็ยังคงดำเนินการควบคุมกำกับโฆษณาให้เป็นไปตามกฎหมายและดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพความรู้การโฆษณาที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย แก่นายสถานีวิทยุ ดีเจและ สื่อต่างๆ ในส่วนของประชาชนทั่วไป การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัยเหมาะสมตลอดจนพิทักษ์สิทธิตัวเองเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับผลกระทบจากการใช้สินค้าที่โฆษณาโอ้อวดหลอกลวงเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขและทุกภาคส่วนที่เป็นสื่อกลางกระจายข่าวสารความรู้ให้ประชาชนได้ เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม

“การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนจะสำเร็จได้ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วนงานหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน”

 

อ่านฉบับร่างความร่วมมือฯ(MOU)ได้ที่นี่ นำเสนอMOU5พย58

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ที่  e-mail  :   [email protected]

ประชุมร่างmou_289ประชุมร่างmou_5040  ประชุมร่างmou_6888  ประชุมร่างmou_2312

 

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา