ร้านยาเชียงใหม่ พัฒนาก้าวไกล สู่มาตรฐานGPP

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแชงกีล่า จังหวัดเชียงใหม่

นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติพบกับมวล สมาชิกชมรมร้านยาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยเรื่องนโยบายและแนวทางความร่วมมือร้านยาในจังหวัดเชียงใหม่ท่านกล่าวชมว่าชมรมร้านยาเชียงใหม่ มีกิจกรรมร่วมกันสม่ำเสมอและเหนียวแน่น ไม่เคยทำให้ท่านต้องหนักใจหรือลำบากใจในการทำงาน จึงขอให้สมาชิกชมรมร้านยาทุกท่านได้ช่วยเหลือกันในการดูแลสุขภาพของชาวเชียงใหม่ด้วยกัน ภายในงานภก.อิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแนวทางการปฎิบัติตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2556 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมให้ร้านขายยามีการพัฒนาภายใต้วิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม (Good Pharmacy Practice: GPP)ถ้าตรวจพบว่าร้านขายยาใดมีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนทุกราย หากมีการจำหน่ายยาประเภทอันตรายและยาควบคุมพิเศษในขณะที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ หรือกรณีที่เภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาทำการ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 1,000-5,000 บาท และส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาเรื่องจริยธรรมวิชาชีพต่อไป ทั้งนี้ ภก.มโนรมภ์ สินธพอาชากุล ได้เน้นยำเรื่องการจำหน่ายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุเสพติด รวมถึงอาหารเสริม เครื่องสำอาง ในร้านยาด้วย

193176  193178193177

 

download แนวทาง(Good Pharmacy Practice: GPP)

ได้ที่นี่ ร้านขายยาGPP

ร้านขายยา

 

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา